می 16, 2018

آسمان مجازی تالمن طیف

آسمان مجازی تالمن طیف: آسمان مجازی تالمن طیف: آسمان مجازی در واقع همان سقف کاذب است. اما صرفا مربوط به سقف نمی شود. بلکه می توان […]