لیست قیمت خدمات پیش از چاپ

نکاتی که باید بدانید

•  در صورت نیاز به هرگونه تغییر در فایل ارسالی اعم از رنگ، ابعاد، چاپ به صورت میرور و… لزوما در صفحه تلگرام به صورت کتبی قید گردد. در غیر این صورت مسئولیت باطله شدن کار بر عهده خود مشتری می باشد.

•  غلط املایی در طراحی، در صورت تایید مشتری بر عهده ایشان می باشد.

•  لیست قیمت خرید عکس مربوط به سایت شاتر استاک بوده و هزینه خرید عکس از سایت های دیگر (در صورت نیاز) متفاوت و توافقی می باشد.

• تو جه داشته باشید که قیمت های لیست تعرف خدمات همگی به تومان می باشند

 تا 15 دقیقهتا 30 دقیقهتا 1 ساعتکار های خاص
طراحیرایگان25/00040/000توافقی
تا 500 عددتا 1000 عددتا 5000 عددبیشتر از 5000 عدد
شماره چینیرایگان10/0007/0005/000
یک عددتا 5 عددتا 10 عدد بیش از 10 عدد
خرید عکس6/0005/0004/5004/300