ارتباط با ما

راههای ارتباطی

تلفن:

۳۳۹۴۲۶۲۴

۳۳۹۴۲۶۲۵ (کارگاه)

تلفن همراه:

۰۹۱۲۴۹۶۹۶۷۶

۰۹۱۲۳۱۹۵۸۰۴

ارسال فایل:

تلگرام و واتس آپ:  ۰۹۱۲۴۹۶۹۶۷۶

ایمیل:     go4sepia@hotmail.com

آدرس

واحد طراحی و مدیریت:

تهران، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ، روﺑﺮوی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮﻫﻨﮓ سخایی،
پاساژ سیما، ﻃﺒﻘﻪ اول، واﺣﺪ ۲۹

کارگاه چاپ:

تهران، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ، روﺑﺮوی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮﻫﻨﮓ سخایی،
پاساژ سیما، ﻃﺒﻘﻪ اول، واﺣﺪ ۹۵/۹۶